Skip to content

Muziekfestijn

Herstelfonds

Corona heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving. Het treft iedereen persoonlijk maar ook de sport-, culturele en welzijnsvoorzieningen, scholen, horeca en niet essentiële winkels.

Daarom heeft het college op 16 februari 2021 besloten de lokale steunmaatregelen te verlengen tot 1 juli 2021. Voor 2021 heeft de raad opnieuw €500.000 beschikbaar gesteld voor het corona herstelfonds. Met een bijdrage uit het herstelfonds worden initiatieven ondersteund van culturele en welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen en ondernemers om de coronacrisis weer te boven te komen.

Het herstelfonds 2021 bestaat uit twee onderdelen:

Dit bedrag is bestemd voor individuele financiële ondersteuning in huur of andere huisvestingskosten. Het gaat dan om partijen in de sectoren: sport, cultuur of welzijn en voor ondersteuning van ondernemers. Aanvragen lopen via de gemeente https://www.heiloo.nl/coronaloket/corona-herstelfonds-2021.

Dit bedrag is voor ondersteuning van (collectieve) initiatieven gericht op herstel van de samenleving. Aanvragen lopen via het team herstelfonds, die het college hierover adviseert. Het college blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het besluit en legt achteraf verantwoording af aan de raad (zie onderstaande toelichting).

Uit het herstelfonds is een bedrag van € 150.000, – bedoeld voor collectieve ideeën gericht op herstel van de samenleving. Denk aan versterking van maatschappelijke organisaties in de cultuur-, sport en/of welzijnssector en een duurzame opstart van hun activiteiten passend binnen de geldende coronamaatregelen. De aanvragen lopen via het team herstelfonds. Het team kan ook promotie-initiatieven gericht op groepen ondernemers ondersteunen uit het herstelfonds. Dit gebeurt dan onder de vlag van Natuurlijk Heiloo.

Herstelfonds deel B: Collectieve ideeën herstelfonds

Voor de beoordeling van een initiatief zijn drie criteria bepalend: maatschappelijke impact, toekomstbestendigheid en eigen initiatief (toelichting). Bij iedere aanvraag moeten alle drie de criteria door het team herstelfonds positief beoordeeld worden.

Wilt u een beroep doen op dit onderdeel van het corona herstelfonds, meldt u zich dan bij het team herstelfonds. Vervolgens neemt een lid van het team herstelfonds contact met u op. Na afstemming wordt uw aanvraag besproken in het team. Als het team oordeelt dat de aanvraag klaar is voor besluitvorming, wordt het een formeel verzoek aan het herstelfonds. Het team herstelfonds adviseert het college over het te nemen besluit op basis van de drie criteria. Het college besluit en rapporteert achteraf aan de raad.

Omschrijf uw voorstel helder en beknopt (maximaal 300 woorden) aan de hand van de volgende punten:

  • Geef een korte beschrijving van het initiatief.
  • In welke mate voldoet het initiatief aan de drie criteria?
  • Hoe groot is de financiële bijdrage die wordt gevraagd?
  • Waarom u deze bijdrage zelf niet (meer) kan invullen.
  • Wat is relatie met corona?

Afhankelijk van de gevraagde bijdrage wordt een financiële toetsing uitgevoerd. Hierbij geldt € 5.000,- als grens:

  • Aanvragen onder de €5.000,- worden direct door het team herstelfonds beoordeeld.
  • Bij aanvragen boven de € 5.000, – wordt voorafgaand aan dat advies een financiële toets uitgevoerd en leggen aanvragers achteraf verantwoording af aan de gemeente voor ontvangen gelden.

Team Herstelfonds

Dit zelfstandige team van betrokken Heilooërs is door het College gevraagd welke initiatieven en ideeën er leven om Heiloo leefbaarder te maken in de zogenaamde nieuwe 1,5 meter samenleving.

De leden

Dolf Balkema – voorzitter
Henk Morsch – ondernemers
Job Twisk – cultuur
Lars de Zeeuw – sport
Inge de Moor – welzijn en jeugd
Nico Bakker – communicatie

Dit team beoordeelt alle binnengekomen aanvragen en adviseert het College over de ideeën.

Column van de week

Lopende projecten

Tot 31 augustus 2020 kon de aanvraag voor een financiële bijdrage voor het idee worden ingediend. Alle aanvragen en ideeën zijn verzameld en worden beoordeeld door team Taskforce. Dit zelfstandige team van betrokken Heilooërs is door het College gevraagd welke initiatieven en ideeën er leven om Heiloo leefbaarder te maken in de zogenaamde nieuwe 1,5 meter samenleving.

Verhalen

Corona herstelfonds 2021

Corona heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving. Het treft iedereen persoonlijk maar ook
Lees meer

Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!

Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is, als de grootste Maria-bedevaartplaats van Nederland, een
Lees meer

Nieuwe plattegrond in de maak

HEILOO – Weet u De Teems of de Veldesdoorn te vinden? De meeste Heilooërs niet,
Lees meer

Muziek Parade

Wat zijn we blij, het gaat de goede kant op, we mogen weer heel veel,
Lees meer

(On)wijs onderwijs

Wie geen schoolgaande kinderen (meer) heeft, zal het misschien niet zijn opgevallen. Maar als deze
Lees meer

Samen voor cultuur in Heiloo

Cultuurplatform Heiloo moet het raadgevend overlegorgaan worden van verenigingen en instellingen op gebied van cultuur
Lees meer

Wat een positieve flow in Heiloo!

HEILOO – Ondanks, maar misschien zelfs dankzij corona waart er een positieve flow door Heiloo.
Lees meer

Maatschappelijke impact

Heeft het initiatief een collectief karakter? Is er sprake van samenwerking met andere partijen en vormt het idee een vliegwiel? Er wordt gekeken naar de hoeveelheid inwoners die direct of indirect worden ‘geraakt’ door het initiatief. Natuurlijk wordt de mate van impact in relatie gezien met de hoogte van de gevraagde financiële bijdrage. Dit om zeker te stellen dat ook kleine initiatieven een kans kunnen krijgen om te starten met steun vanuit het herstelfonds. Belangrijke onderdelen van ‘maatschappelijke impact’ kunnen ‘samenwerking met andere verenigingen en/of stichtingen’ zijn, omdat dit soort samenwerkingen de cohesie van onze gemeenschap versterkt. Ook kan men hier denken aan het actief betrekken bij het initiatief van inwoners van Heiloo, die (nog) niet lid zijn van de vereniging. Dat soort ideeën versterkt ook de cohesie van ons dorp en helpt de vereniging zelf, omdat het mogelijk een leden wervend karakter heeft.

Toekomstbestendigheid

Hierbij speelt de vraag of het idee bijdraagt aan het duurzaam voortbestaan van de betreffende sector/partijen? Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op ledenwerving, organisatorische versterking van de vereniging of zelfs het testen van een andere manier om inkomsten te krijgen. Bij stichtingen kan het ook gaan om een initiatief waarmee in de toekomst het doel van de stichting beter wordt gerealiseerd. Als die gevolgen langer te meten zijn, is de toekomstbestendigheid groter.

Eigen initiatief

Heeft men zelf naar mogelijkheden gezocht voor de bekostiging van het idee, mede gezien in relatie tot de maatschappelijke impact? Hier gaat het om de mate waarin de initiatiefnemer zelf bijdraagt aan het initiatief, of indirect door anderen financieel te betrekken (bijv. door een financiële bijdrage te vragen). Heeft de indiener zelf onderzoek/ speurwerk gedaan naar oplossingen voor het financieringsprobleem, mogelijke inzet van andere hulpbronnen (niet alleen financieel, maar bijvoorbeeld door werkuren) behoren hier ook toe. Kortom, de mate van inventiviteit speelt hierbij een rol in de beoordeling door het team.